TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA, SZABADIDŐ

Egyházi élet, istentiszteletek
  
Fácánkert község lakosságának túlnyomó része római katolikus vallású, ahogy a település elődjeinek - Fácánkert-puszta, Simonmajor és Öregfalu - lakói is azok voltak. Saját plébániáról, illetve plébánia templomról – legalábbis a török hódoltságig visszatekintve - nem maradt fenn adat. Katolikus istentisztelet azonban mind a három falurészen folyt. Öregfaluban a mostani Bethlen Gábor utca 9. szám alatti, az öregek által Deák-kocsmaként emlegetett ház nagytermében, majd a volt öregfalusi iskola, Bethlen Gábor utca 4. szám alatti
(ma Glück-féle házként számon tartott) épületben, valamint a jelenlegi faluközpont Hunyadi utcai egyik magánlakásában, Kerekeséknél, illetve az uradalomhoz tartozó egykori pusztai iskolában tartottak szentmisét. Ez utóbbi épület mellett, 1945-ig harangláb is állt, amit a bevonuló szovjet katonák döntöttek le. Ezek sorában a legutóbbi időkig – 1970. előttig – legtovább a Kerekes család, fent említett Hunyadi utcai magánlakásában folytak a misék. A falunak 1970. óta van saját, központi imaháza, ami Morvay Imre megbízott
tolnai plébános működési ideje alatt létesült. Az ingatlant az egyházközség, a fácánkerti Táncsics u. 8. szám alatt, a Kaposi családtól vásárolta. Ez időben került ide az a két, kis- és nagyharangot magasba emelő harangláb is, ami addig Öregfalu lakóinak, az akkori Kulcsár-féle ház előtt jelezte a delet. A településen azóta is van rendszeresen ünnepi istentisztelet, amit jelenleg, vasárnap és ünnepnapokon délután 15 órakor tartanak. Az egyházközség plébániai teendőit a tolnai plébánia látja el, amelynek jelenlegi vezetője Keresztes Andor
tolnai plébános. Őt hivatalos ügyben a tolnai plébániahivatalban, a Kossuth Lajos u. 29 szám alatt, 9-12 óráig lehet elérni. A plébánia telefonszáma 74/ 440-166. Az egyházközség helyi ügyintézője Sulák Istvánné, aki Fácánkerten az Árpád u.   29. szám alatt lakik. Egyben ő az imaház gondnoka és sekrestyése is. Az egykori parasztházból ízlésesen kialakított imaház figyelemre méltó értéke az a festett stációsorozat, amit a nemrég a Budapesten elhunyt Szentgyörgyváry M. Palládia szerzetesnővér és festőművész, a szerzetesek szétszóratása idején,
még Amerikában festett, és amit Báthory László, akkori tolnai plébános, 1974-ben, az egyházközséggel karöltve vásárolt a falu részére. Az imaház, a templom elődeinek jogfolytonosságát átvéve, Szent István király tiszteletére lett felszentelve, innen ered a falu augusztus 20-án tartott búcsúja is. Az országalapítónak emléket állító oltárkép, két oldalán a magyar szentekkel, szintén Szentgyörgyváry M. Palládia alkotása. A falu, fedett ravatalozóval ellátott temetője önkormányzati tulajdonban van.
  
A település református kisebbsége, egyházilag, a tolnai (mözsi) református parókia joghatósága alá tartozik, amelynek vezetője jelenleg Sípos Judith Éva lelkésznő. Saját templomuk, illetve imaházuk helyben nincs.